Archive for the ‘Turkiet’ category

Turkarna, världens frommaste folk

september 4, 2014

index turkisk flagga

Burak Bekdil i turkiska dagstidningen Hurriyet skriver underhållande om det turkiska Direktoratet för religiösa affärer (Diyanet), och inte minst turkarnas respekt, rädsla och hyckleri inför myndighetens opinionsundersökningar. Diyanets gigantiska budget motsvarar ett dussintal (!) andra departements sammanlagda årsbudgetar.

I en nyligen publicerad undersökning som omfattade inte mindre än 21632 turkar raljerar Bekdil friskt över respondenternas svar. 87,5% av de svarande ansåg sig vara fromma eller mycket fromma muslimer. 87,1 % uppfostrade sina barn med lyhördhet och respekt för islamska värderingar. President Erdogan hade varit stolt!

Det var också skönt att höra att 78% av turkarna aldrig ljuger enligt Diyanet. Vilket ju förklarar varför turkar nästan aldrig ljuger. 42% av turkarna ansåg sig kunna läsa koranen på arabiska. Med tanke på hur få turkar som överhuvudtaget talar ett främmande språk är det mäkta imponerande. Emellertid anser turkarna att det finns en synd som är än värre än att ljuga. Det är att dricka alkohol, vilket hela 87,6% av turkarna bestämt anser.

Hela 70% av turkarna anser att det viktigaste kriteriet när man väljer partner är religiositet. Journalisten konstaterar att det kanske förklarar de snabbt ökande skilsmässorna. 60% hävdar att kvinnor och män sitter separerade från varandra när man besöker familj och vänner. Störst muntration hos skribenten väcker undersökningen där nära 3/4 delar av turkarna tycker att bryta mot trafikreglerna utgör en av två mest oförlåtliga synder inom islam. Det här utgör synnerligen goda nyheter anser vår käre artikelförfattare, men är samtidigt alarmerande då trafikbrotten och trafikolyckorna befinner sig på en rekordhög nivå. Nationen måste rimligtvis vara invaderad av miljontals och åter miljontals otrogna!

Turkiets officiella spelmarknader har aldrig omsatt så mycket pengar, ändå säger sig 82,5 % av turkarna aldrig syssla med någon form av vadslagning, spel eller lotteri!

Burak Bekdil avslutar artikeln med följande konstaterande. Turkarna är fromma muslimer som inte blandar män och kvinnor vid familjesammankomster, dom kan läsa koranen på arabiska, väljer sin partner på basis av dennes religiositet, dom dricker inte alkohol, bryter inte mot trafikreglerna, spelar inte och sysslar inte med vadslagning. Och viktigast av allt, turkarna ljuger inte!

http://www.hurriyetdailynews.com/the-holy-pollster.aspx?pageID=449&nID=71304&NewsCatID=398

Annonser

Turkiet, en börda och ett hot

maj 28, 2009

Statsminister Reinfeldts tal i Turkiet den 21 april publicerat på Regeringskansliets hemsida symboliserar på ett utmärkt sätt regeringens okritiska för att inte säga naiva förhållningssätt till ett turkiskt EU-medlemskap, vilket för övrigt även karakteriserar hela det svenska partietablissemangets inställning till denna fråga. Inte med ett ord nämns det faktum att Turkiet under de senaste 50 åren lidit av en betydande politisk instabilitet och återkommande militärkupper. Den turkiska staten har idag ett antal allvarliga problem att lösa innan man på ett seriöst sätt kan göra anspråk på att kalla sig en demokratisk rättstat. Cypernkonflikten är olöst sedan den turkiska ockupationen av norra Cypern år 1974. Turkiet har hårdnackat vägrat erkänna de armeniska folkmorden åren 1896-1923. Att överhuvudtaget offentligt använda sig av begreppet folkmord i sammanhanget är förbjudet enligt den turkiska strafflagen. Att nobelpristagaren Orhan Pamuk nu riskerar en ny rättegång belyser det absurda i den turkiska lagstiftningen. Inte heller problematiken med den omfattande kurdiska minoriteten har fått någon tillfredställande lösning,  och den lågintensiva krigföringen mot den vänsterextrema  i Irak baserade kurdiska PKK-gerillan fortsätter år efter år. Våldsbenägna nationalister och islamister förvärrar de interna politiska spänningarna. I svenska medier talas det tyvärr sällan om den diskriminering och den förföljelse som den lilla kvarvarande spillran av kristna fått utstå ända fram till våra dagar. Det turkiska rättsväsendet är behäftat med allvarliga brister vilket även återspeglas i Transparency Internationals korruptionsindex.

Förutom de demokratiska bristerna skulle ett fattigt muslimskt Turkiet med idag ca 77 miljoner invånare och en kraftig befolkningstillväxt få betydande konsekvenser för maktbalansen inom EU:s institutioner, i synnerhet parlament och ministerråd. Turkiets BNP ligger på en nivå om ca en tredjedel av EU-27:s och i de fattigaste delarna av Anatolien ligger siffran på en tiondel! Ca 28% av turkiets arbetande befolkning försörjer sig inom jordbruksnäringen. De senaste arbetslöshetssiffrorna från TurkStat visar på rekordhöga 15,5%. De verkliga siffrorna torde enligt många turkiska experter ligga närmare 30% eller ännu högre! Enligt vissa opinionsundersökningar skulle 30-40% av den arbetsföra befolkningen försöka finna ett jobb i ett annat EU-land vid ett turkiskt medlemskap. Turkiet får under perioden 2007-2010 ca 20 miljarder svenska kronor i EU-bistånd. Vid ett medlemskap skulle man kunna göra anspråk på ca 10-15% (ca 130-195 miljarder kr) av EU:s totala budget, och detta under en följd av år! Den nödvändiga omvandlingen av den turkiska näringslivsstrukturen vid ett medlemskap skulle bli både kostsam för EU:s nettoskattebetalare och leda till ett mycket kraftigt migrationstryck.

TurkflaggaTurkiet är annorlunda! Det muslimska Turkiet kan svårligen betraktas som europeiskt, vare sig historiskt, kulturellt eller geografiskt. Premiärminister Erdogans uttalande i Tyskland där han jämställde assimilation med ”brott mot mänskligheten” får illustrera de ökade kulturella, sociala och ekonomiska svårigheter vi kan förvänta oss vid en turkisk massmigration till Europa. Erfarenheten visar att de mångkulturella integrationsdrömmarna vilar på en bräcklig grund. Sverigedemokraterna ställer sig i princip positiva till en vidareutveckling av handelsutbytet med Turkiet men säger på goda grunder ett bestämt nej till ett turkiskt EU-medlemskap.