Archive for the ‘Syd- och Latinamerika’ category

Hugo Chavez revolutionära eskapader

februari 15, 2009

isIdag folkomröstar Venezuelas  befolkning.  De röstberättigade ställs inför en drygt sjuttio ord lång luddigt formulerad, för att inte säga direkt vilseledande fråga. Venezuelas auktoritära president och överbefälhavare vill slutgiltigt befästa sin maktställning genom att avskaffa alla hinder och begränsningar till återval. Detta gäller förutom presidentämbetet även guvernörs och borgmästarämbetena. Oppositionen är försvagad efter att ha utsatts för ett hårt tryck av statsmakten och dess stödtrupper. Armén och det statliga oljebolaget är fullt involverade i kampanjen för Chavez, säkerhetsstyrkor och beväpnade ”chavistas” skrämmer oppositionen genom rena våldsamheter. Regeringens hets mot den den judiska befolkningsgruppen ledde till att huvudstaden Caracas synagoga vandaliserades, Chavez bröt även de diplomatiska kontakterna med staten Israel nyligen.

Under Chavez tio år vid makten har ett ständigt stigande oljepris möjliggjort omfattande sociala satsningar på skola, sjukvård och diverse andra subventioner, åtgärderna har naturligtvis även tillsammans med massiva propagandainsatser haft som mål att popularisera ”revolutionen”. Venezuelas exportinkomster består till ca 90% av olja.  Det höga oljepriset har tillsammans med en ihärdig och närmast gränslös korruption medfört ett omfattande slöseri, svågerpolitik och storskaliga bedrägerier. Illa genomförda och ineffektiva statliga och kommunala åtgärder och projekt har medfört att många av dessa nu krackelerar då oljepengarna sinar och världsekonomin har gått in i sin kanske allvarligaste kris sedan den stora depressionen.

Nationaliseringar, expropieringar, hot och omfattande regleringar har haft en förödande effekt på det privata näringslivet, investeringarna har så gott som helt torkat ut och det råder nu brist på rena basvaror. Prisregleringarna har hämmat livsmedelsproduktionen och en oundviklig devalvering lär förvärra en redan galopperande inflation. Venezuelas framtid står och faller med sin oljeindustri. Chavez har dock lyckats med konststycket att allvarligt skada det statliga oljebolaget PDVSA. Oljepengar har använts till att köpa politiskt inflytande utomlands och Chavez har dessutom belastat företaget med en mängd andra kostsamma uppdrag som haft föga eller intet att göra med dess grundläggande affärsverksamhet. Investeringsbehoven inom företaget och landets oljeindustri är nu enorma. Trots de omfattande oljereserverna står regimen nu inför mycket allvarliga problem. Förutom en sjunkande produktion, dagsproduktionen är nere i ca2,3 m/fat per dag, när Chavez kom till makten låg produktionen på 3,3m/fat per dag, består den venezuleanska oljan av s.k. tungolja. Denna olja är både dyrare och mer teknologiskt komplicerad att utvinna. Den inhemska oljeexpertisen är otillräcklig och investeringskalkylerna med dagens oljepris  ser allt annat än aptitliga ut för de internationella bolag som besitter kompetens och finansiella muskler.

Priset för befolkningen i detta det senaste exemplet på socialistiska misslyckanden riskerar att bli bedövande. Chavez föredrog föga överraskande Kuba framför Chile som politiskt föredöme, det ”21:a århundrandets socialism” är nu högst följdriktigt på god väg ner i ett moras av korruption, brottslighet och krossade drömmar om en bättre framtid.

Delar av den svenska vänstern har inte låtit sig avskräckas av de otaliga teatraliska och absurda utspelen från den maktberusade f.d. översten, inte ens de vänskapliga förbindelserna med Castro, Lukasjenko, Gadaffi eller Mugabe m.fl. har fått vissa av vänsterpartiets riksdagsledamöter eller partistyrelseledamöter att ta avstånd från caudillon eller från att hysa mer eller mindre uttalade förhoppningar om en Sydamerikansk revolutionsvåg.

Annonser