Archive for the ‘Socialdemokraterna’ category

Avgudadyrkan, hybris och lite siffertrixande

november 28, 2013

Nej rubriken syftar inte på de importerade ”nysvenska” häxprocesserna som avhandlats i Borås tingsrätt från tid till annan utan jag tänkte närmast på kommunalrådet Lena Palmén (S) som under fullmäktiges budgetförhandlingar konstaterade att en enad fullmäktigeförsamling närmast dyrkade Borås arbetslivsnämnd och dess tillika socialdemokratiska ordförande Lars-Åke Johansson. Jag kände mig halvt nödgad att ta en replik, gå upp i talarstolen och påpeka att nämnden förvisso gjort ett hyfsat jobb men att jag personligen inte tillhörde de dyrkandes digra skara.

Nämnde Johansson, en gråsosse med mer än ett lätt drag av gamle transportbossen Hans ”Hoffa” Ericson har för vana att vid de årliga budgetförhandlingarna kliva upp i talarstolen och självbelåtet lägga ut texten om vilket faaantastiskt jobb nämnden återigen har uträttat under året. Sjuklövern, väl representerad i nämnden brukar instämma. Integrationsarbete utgör en viktig del av nämndens arbete. Offentlig kritik har dock inte saknats mot en del av nämndens integrationsinriktade projekt under året. För att sätta in resultatet av nämndens integrationsarbete i ett större perspektiv brukar jag ställa några frågor till nämndens ordförande under budgetförhandlingarna.

Jag ville då få svar på frågan om hur statistiken och situationen ser ut för de utrikesfödda i Borås i sin helhet beträffande arbetslöshet och utanförskap. Lars-Åke Johanssons standardsvar är att han inte har några svar på frågorna då det inte ingår i hans uppgifter som nämndordförande att hålla sig informerad om detta, dessutom gör han självfallet inte skillnad på folk och folk! Enligt arbetsförmedlingens egen statistik var 4496 personer öppet arbetslösa eller sökande  i program med aktivitetsstöd i oktober 2013, en nedgång från året innan med 83 personer. Beträffande de utrikesfödda är siffrorna omvända! Antalet arbetslösa har ökat från 2140 personer till 2233 personer. Alltså mer än en procentuell fördubbling i relativa termer. Upp 4,3% för de utrikesfödda, ner 1,8% för de födda inom rikets gränser!

Socialdemokraterna skryter ofta om att man lyckats få ner utbetalningarna för försörjningsstödet (ca 70% utgörs av utrikesfödda) med någon procentenhet men undviker sorgfälligt att berätta om att kostnaderna överförs på andra offentligt finansierade åtgärder eller projekt. Jag motsätter mig absolut inte välfungerande och effektiva arbetsmarknadsåtgärder (snacka om bristvara i alliansens Sverige) men det är viktigt att ha en öppenhet och helhetsbild beträffande kostnaderna för arbetslöshet och utanförskap, utrikesfödd eller ej.

Den kompetente och modiga Chicago-utbildade nationalekonomen Tino Sanandaji brukar återkommande korrigera, rätta och slå hål på de myter och direkta felaktigheter som politiker och massmedia ofta okritiskt eller i rent propagandasyfte vidarebefordrar till allmänhet och kolleger. Ingen har väl glömt klyschorna om de 600000 invandrarna som gick till jobbet varje morgon. Den senaste i raden av återkommande utspel av mer eller mindre propagandistisk karaktär kom häromdagen då medierna triumfatoriskt lät meddela att tre fjärdedelar av alla jobb sedan 2006 gått till invandrare.

Sanandaji gjorde en snabbanalys av SCB-statistiken och den är inte vacker! Trots de otaliga miljarder kronor som satsats i en oöverskådlig mängd av arbetsmarknads- och integritetsåtgärder de 7 senaste åren har sysselsättningsgraden bland de utrikesfödda som står till arbetsmarknadens förfogande endast ökat från 57,3% till 58,3%. Siffran för utomeuropeiska invandrare har sjunkit från 55,1% till 54,9%  d.v.s nästan samma pinsamma resultat som år 2006 eller år 2000 för att gå lite längre tillbaka i tiden! Siffrorna gäller den märkliga och av ett EU-direktiv beordrade ålderskategorin 15-74 år men förändras inte enligt Sanandaji, om man i stället använder sig av den rimligare ålderkategorin 16-64 år.

Kommunstyrelsens erkänt skicklige (inte minst retoriskt) ordförande Ulf Olsson (S) missar aldrig ett tillfälle att framhålla de stora framsteg staden gjort under senare år. Visserligen har Borås gjort märkbara framsteg på en antal områden men Olssons och även andra Boråspolitikers återkommande mediala utspel om hur otrolig och närmast ofattbar stadens omvandling i positiv riktning tett sig de senaste åren får faktiskt lite grann av ett löjets skimmer över sig. Framsteg? Javisst! Men nog är det väl rimligt att beskriva utvecklingen med någorlunda realistiska penseldrag?

Bild

När Dagens Samhälle (30/2013) i en stort uppslagen artikel räknar upp ”Sveriges växande superkommuner” återfinns inte Borås bland dessa. Statistiken berör kommuner med tillväxt samtliga år 2003-2012 samt positivt netto i antal födslar, invandring och inrikes inflyttning. Dessutom skall de ha växt mer än riket under samma period. Borås återfinns inte bland de 54 kommuner som kvalificerat sig! En av Ulf Olssons återkommande käpphästar är invandringen till Borås, men inte heller på det området framstår Borås som speciellt framgångsrikt. Tittar man nogrannare på SCB-statistiken så blir man ganska överraskad, inte minst med tanke på retoriken över hur dåligt Borås presterar i jämförelse med andra svenska kommuner i absoluta eller relativa termer.

I år lär befolkningsökningen slå alla rekord, tyvärr presterar Borås även fortsättningsvis usla siffror vad gäller den så viktiga inrikes nettoinflyttningen. Den massiva utrikesbaserade inflyttningen av ofta resurssvaga individer lär knappast förbättra dagens statistik i fråga om medianinkomst, andel förtidspensionärer, företagare eller högskoleutbildade, där Borås på samtliga områden och fler därtill ligger under riksgenomsnittet år 2012 enligt ekonomifakta.se.

Till sist måste jag även uppmärksamma TNS Sifo siffrorna över hur allmänheten i Sverige uppfattar Sveriges 28 största kommuner. Borås återfinns nära botten i denna undersökning, nämligen på plats 22! Det du Olsson, det finns lite jobb kvar att utföra!

Annonser

En stolt Boråspolitiker

augusti 8, 2013

Till min stora förvåning hittade jag en vettig text när jag råkade halka in på den osedvanligt sliskiga websidan Nyheter 24. Jag vill inte gärna undanhålla eventuellt nyfikna såhär i Pridetider denna underbara bild på Borås stolthet Ingvar Carlsson och den genomkorrupte superhomofoben och diktatorn Mugabe som förresten nyligen myglade till sig ytterligare en valseger.

Bild

Socialdemokratin har tyvärr en lång och moraliskt ytterst sjaskig politisk historia i sitt förhållande till och i sitt umgänge på olika nivåer med representanter för diverse kommunistregimer. Det är därför viktigt att inte låta allenast socialdemokrater eller dess sympatisörer skriva sin egen historia. Var gång kompetenta och vederhäftiga   journalister eller akademiker kastar nytt ljus eller påminner oss om de mörka sidorna i rörelsens historia gör man demokratin en välgärning.

Det är även med viss förvåning jag under de senaste åren noterat hur högt uppsatta kommunpolitiker i Borås rest till både Vietnam och Kina i syfte att utveckla kontakterna med eller att agera ”dörröppnare” eller på annat sätt befrämja Boråsregionens näringsliv, men i sammanhanget valt att negligera eller bagatellisera den så viktiga demokratiaspekten. Ett liberalt argument i sammanhanget är ofta att internationell handel med automatik undergräver auktoritära regimer men forskningen på området visar på ett komplext och långtifrån otvetydigt samband.

Frihandel är något viktigt och  något jag i de flesta fall med vissa förbehåll till fullo stödjer men när kommunpolitikerna tar på sig den ”utrikespolitiska kostymen” borde inte minst medierna granska deras agerande med ett kritiskt öga. Tyvärr ger den allt pågående strukturomvandlingen inom mediabranschen allt mindre utrymme för seriös granskande journalistik. På den svenska dagstidningsfronten är förresten SvD Näringsliv ett av få lysande undantag med Andreas Cervenka och Paulina Neuding i spetsen. Alltid intressant läsning!

Den twittrande politruken Gustafson (S)

maj 23, 2013

Vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde tidigare idag hade jag bl.a ett kortare replikskifte med kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) vad gäller hans i mitt tycke överdrivet positiva bild av Borås befolkningstillväxt år 2012.

I årsredovisningen för år 2012 som presenterades av den styrande rödgröna minoriteten kan man läsa sig till att Borås befolkningstillväxt under 2012 uppgick till 761 personer netto. Man kan vidare läsa sig till att födelseöverskottet uppgick till 305 personer samt att ”flyttningsutbytet mot utlandet” gav ett överskott om 500 personer men utbytet mot övriga Sverige gav ett underskott om 44 personer!

Jag har vid upprepade tillfällen i debatter i år och tidigare under mandatperioden påtalat det faktum att jag förstår att man vill framhäva Borås attraktionskraft genom att framhålla befolkningsöverskottet, men att man ändå bör beskriva utvecklingen i någorlunda realistiska termer. Borås är landets 13:de största kommun men den så hyllade befolkningstillväxten räcker endast till en blygsam 28:de plats bland landets kommuner enligt årsredovisningen.

Vad som icke nämns är att siffrorna gäller absolut befolkningstillväxt. Ser vi till den relativa befolkningstillväxten ger en hastig blick på SCB:s statistik vid handen att Borås passeras av ytterligare ett antal mindre kommuner!

Under det ca 7 timmar långa KF mötet råkade jag använda mig av ordet invandrare vid några få tillfällen under mina kanske alltför många besök i talarstolen. Mina blygsamma inlägg föranledde (som vanligt) extremvänsterns twitterkretiner att tugga fradga. Till den ömkliga skaran sällar sig förstås den mest pinsamma av socialdemokratiska partigängare, nämligen fullmäktigeledamoten Tomas Gustafson (S) som i affekt twittrar om att ”Maconi kunde inte låta bli att blanda in invandringen”.

Den absoluta majoriteten av nettoinvandrarna till Borås har under ett antal år utgjorts av utrikesfödda med ett stort inslag av socioekonomiskt svaga grupper samt ett växande antal analfabeter, men i en debatt om befolkningstillväxten i Borås ondgör sig Gustafson över att jag använder mig av begreppet invandrare i ett synnerligen relevant debattsammanhang.

Som invandrare kan jag fortfarande inte annat än förundras och skämmas över det svenska debattklimatet där ett hycklande och fegt etablissemang fortfarande närmast totalt dominerar politik och medielandskap.

Bild

När nu stora delar av Stockholm drabbats av de värsta upploppen någonsin inför en församlad världspress (!)  och Stockholmspolisen tvingas begära hjälp via RPS från polismyndigheter i övriga Sverige, vill fullmäktigeledamoten Gustafson (S) helst utmönstra och censurera begreppet invandrare i Borås kommunfullmäktige!

För att uttrycka mig i klarspråk. Det finns inga ursäkter för den förödelse och den rädsla som drabbat de skötsamma i de utsatta områdena och som orsakats av de mobbar med så gott som uteslutande utländsk bakgrund, invandrade eller Sverigefödda, som nu härjat i delar av Stockholm under snart fem (!) dygn. Min sympati går även till alla skadade poliser samt den illa utsatta räddningspersonalen i stenregnet. Vämjelse känner jag däremot över de journalister och övriga medlöpare som till varje pris och med alla medel ursäktar svineriet!

P.S. Kulturnyheterna tog nog kvällens PK-pris genom att presentera en för mig okänd ”författarbegåvning” som under stor indignation och på fullt allvar beklagade sig över att statsminister Reinfeldt använt sig av begreppen svensk lag och svensk polis! Tydligen ett utslag av tvättäkta rasism enligt det pursvenska medelklassoraklet från Södermalm.

 

Avdelningen misslyckad socialdemokratisk agitprop

maj 10, 2013

Den pompöse riksdagsledamoten Patrik Björk (S) tar till brösttoner och blir snabbt och effektivt tillintetgjord av Mattias Karlsson (SD), en av riksdagens dugligaste ledamöter. Björk påminner för övrigt en del om vår egen dussinpropagandist i fullmäktige Tomas Gustafson (S).

Ikea, Sverige och DDR

november 17, 2012

Lite i skuggan av den mediala och kollektiva hysterin kring de tre SD-musketörenas ansvarslösa och omogna beteende en sen sommarnatt 2010 har även IKEA fått löpa ett smärre gatlopp i spalterna. Enligt uppgifter i DN har dock företaget agerat snabbt på sin viktigaste exportmarknad genom att tillsätta en utredning samt tillskjuta pengar till ett fortsatt forskning om hur politiska fångar utnyttjades i den forna kommunistdiktaturen. Roade mig med att plocka fram och bläddra i ett äldre specialnummer av medlemsbladet Sverige-DDR från år 1986. Berörda Stasi-anställda och dess svenska medlöpare torde knappast ha kunnat önska sig mer.

En leende Boråsfödd statsminister pryder omslaget för första gången tillsammans med diktatorn Erich Honecher. Nästa gång sker det så sent som 1989, strax innan murens fall då en strålande glad Ingvar Carlsson lyckoönskar den korrupte diktatorn Honecker inför DDR-diktaturens 40-års jubileum. De socialdemokratiska medlöparna gör inget för att dölja sin tillfredsställelse. Förbundsordföranden biskop Lars Carlzon och den tidigare ordföranden f.d. riksdagsledamoten Stellan Arvidsson (S) känner föga förvånande ”glädje och stolthet” inför händelsen. Jag skall inte trötta ut er med raden av (s) märkta riksdagsledamöter som gör servila stöduttalanden i DDR-regimens svenska propagandamagasin tillsammans med bl.a partiledare Rolf Hagel (APK) och dito Lars Werner (VPK). Politiska kräk hela högen!

Själv känner jag också en viss liten stolthet då jag efter ett kort samtal med den ansvarige redaktören som jag var flyktigt bekant med sedan tidigare lyckades få biskop emeritus Lars Carlzon avpolletterad från sitt uppdrag som kolumnist (!) i GP. Redaktionen var sorgligt okunnig om Carlzons roll som DDR-propagandist. Ganska så symtomatiskt för sakernas tillstånd i i stora delar av det offentliga Sverige på den tiden.

Det finns stora svinerier och det finns små, listan kan göras lång av bägge de sorter. Svenska politikers- och journalisters förhållande till kommunistdiktaturerna bara under 80-talet tillhör det förra och stora svineriet och inte minst journalisternas roll vore värt ett alldeles eget forskningsprojekt. IKEA, ett litet bidrag kanske? Jaja, det kan göras anonymt!

Statsvetaren Jenny Madestam, numera kolumnist på Expressen gör gemensam sak med alla mer eller mindre anonyma hel- och halvnazister på flashback och liknande medier genom att hävda att det kanske är Kent Ekeroth som läckt materialet till Expressen för att sätta dit sin vän och kollega Erik Almqvist. Snyggt jobbat statsvetarn! Till sist en liten fundering. Skall bunkern lyckas i sitt långsiktiga uppsåt? Då ligger potentialen för partiet på max 5% med risk för exit Riksdagen!

Bland (S)kojfriska konspiratörer och glada gamänger

december 2, 2011

Socialdemokratins ambitioner på att någon gång i framtiden återta sin förlorade ställning som det statsbärande partiet ter sig mer avlägsen för att inte säga ouppnåelig för var dag som går. I ärlighetens namn är grundorsaken strukturell vilket partiets ”skatteutredare” Leif Pagrotsky nyligen delvis berörde i en uppmärksammad DN-intervju vars slutsatser förresten knappast torde tilltala rörelsens representanter i Borås som ju befinner sig stadigt förankrade på partiets vänsterkant. En värdemätare på balansen mellan partiets realister och de mer troende socialisterna och allmänna virrpannorna torde visa sig då förtroenderådet sammanträder i Stockholm den 3-4 december. Dagsformen avgör väl i vilken kategori av de två sistnämnda man bör placera själva vingelholtarn.

Fram till dess får vi låta oss underhållas av ingen mindre än odågan, storskämtaren och middagsvärden Björn Rosengren (Telia, porrklubbar, Norgehistorier m.m) som bestämt dementerar att han menat allvar då han i ett telefonsamtal hävdat att ”Juholt måste bort”. Den inte fullt lika ”charmerande” Thomas Östros som ju tidigare vid ett flertal tillfällen vägrat uttala sitt direkta stöd för Juholt småpudlar nu inför media på ett ganska motbjudande och föga altruistiskt sätt. Den tredje middagsgästen Sven-Erik Österberg som även han tidigare hänvisat till VU i förtroendefrågan påstår idag att citat: ” Jag tycker att det finns en konspiration som är ganska obehaglig där man vill få fram skillnader i partiledningen, att vi ska ha olika åsikter och att det skulle förekomma hemliga möten”. Var det någon som nämnde statsbärande parti?

Den evinnerliga och i stort sett självförvållade cirkusen kring partiledaren Håkan Juholt, vars like man torde få söka någonstans i Ukraina innebär att uppförsbacken för partiet blir lång och mödosam oavsett partiledare. I det bästa och mest optimistiska av scenarier bör partiets övre gräns ligga någonstans kring 32% av rösterna i riksdagsvalet 2014, i dagsläget vågar jag knappast spekulera i den nedre gränsen. EU-valet samma år ser även det dystert ut för rörelsen, detta till skillnad från Sverigedemokraterna vilka är väl positionerade inför Europaparlamentsvalet 2014, alldeles oavsett om de europeiska unionsförespråkarna lyckas manipulera sig till en gemensam finanspolitik eller inte. Den monetära unionens, nära förestående sammanbrott och eventuella pånyttfödelse, om än i annan tappning, är något av det mest spännande jag upplevt sedan murens fall, tyvärr torde de ekonomiska följderna bli svårartade och långvariga, förvärrade av spridningseffekterna till främst de gigantiska men sköra japanska och amerikanska ekonomierna.

Apartheidpartiet Socialdemokraterna

november 28, 2011

Socialdemokraterna vill gärna utåt framställa sig som ett demokratiskt parti. För den som läser principprogrammet framstår det tydligt att det är samma främlingsfientliga, islamhatande parti som alltid. De ljuger och de odlar myter! (S)-ett elitistiskt parti! Enfalden är det största hotet mot Sveriges utveckling och Socialdemokraterna är i sin förlängning ett hot mot demokratin! Socialdemokraterna driver tesen/myten att Sverige håller på att bli ett ”multikulturellt” samhälle. Denna multikulturism är det stora hotet mot Sverige och Europa menar de – med samma argumentation och retorik som massmördaren och högerextremisten Breivik. Låt dig inte luras av detta främlingsfientliga, islamafobiska parti vars retorik triggar extremhögerns våldsamheter och svansen av hat.

  Den ”mångkulturella agendan” är en av de konspirationsteorier som Socialdemokrater odlar. Intressant i sammanhanget är att Socialdemokraterna har förklarat krig mot islam. Kom ihåg det nästa gång du hör en Socialdemokrat orera om ”massinvandring”.  När Jan Ericsson, nybliven invald riksdagsledamot för moderaterna, tar ställning mot den predikan som Eva Brunne höll i Storkyrkan vid riksdagens högtidliga öppnande tar han samtidigt ställning för den rasism som Socialdemokraterna står för. Det här TV inslaget visar tydlig att Socialdemokraterna inte är ett i grunden demokratiskt parti. Gudskelov är de så pass osmarta att de visar sitt verkliga jag på TV då och då.

Rasisterna flyr från Storkyrkan.

Någon som har filmat Socialdemokraterna när de försöker misshandla en grabb. Vi ska inte ha in dem vare sig i Riksdagen, Regionen eller i Kommunerna. Främlingsfientlighet är bara så osvenskt.

Islamfobi på film! Det här är bland det värsta jag har sett och i nivå med Nazisternas valfilmer. Det här är ren och skär rasism och därför tror jag att det är ett misstag att inte sända den. I praktiken tror jag att (S) förlorar väljare på sån här dravel.

Ja så här fortsätter det år efter år i den lokala socialdemokratiska floskel- och bluffabriken.

Mitt första blogginlägg på det nya året kommer att handla om vilket bra år 2011 kommer att bli för socialdemokratin. Så inledde den heltidsanställde (!) socialdemokratiske politruken och 25 öres-desinformatören Tomas Gustafson sitt första blogginlägg för året. Den kulmagade politiske kretinen brukar sitta stadigt förankrad längst bak i fullmäktigesalen med sin medhavda laptop troligtvis fullt sysselsatt med att producera nya djupsinniga blogginlägg kryddat med diverse ”spetsfundigheter” likt de ovanstående, ofta med undertecknad som personligt hatobjekt. Man kan dock glädjas åt att när den fordom så stolta ”rörelsen” numera sällan förmår producera något bättre i den gamla arbetarstaden Borås än Gustafsons för det mesta både intellektuellt och grammatikaliskt undermåliga texter så ser inte framtiden ljus ut för socialdemokratin. Låt oss nu bara hoppas att Boråsoraklet förutspår en lysande framtid för det egna partiet även år 2012. Om inte annat får vi förlita oss på att Juholt inte lämnar rodret utan klamrar sig fast vid det sjunkande skeppet ända fram till valrörelserna 2014. Texterna och karikatyren ovan är direktkopierade med undantag av ordet socialdemokraterna och (S) och utgör endast ett litet axplock ur Gustafsons digra bloggsvada det senaste dryga året.

Till sist får jag rikta mina varmaste hälsningar till arbetararistokratins alla små som stora glada gamänger! Keep up the good work!