Archive for the ‘EU’ category

Camerons fagra löften

november 8, 2010

Robert Oulds uppmärksammar den brittiske premiärministern David Camerons senaste eskapader i nyhetsbrevet Critical Reaction.

Den utstakade vägen mot ett expansivt, centraliserat, fördjupat och allt närmare EU-samarbete fortsätter med oförminskad kraft. David Cameron försöker ofta på hemmaplan framställa sig som en genuin EU-skeptiker men har vid upprepade tillfällen visat att när det verkligen gäller så viker han ner sig. Cameron har gett efter på en mängd områden där det nationella intresset stått på spel. Nämnas kan kontrollen över de brittiska fiskevattnen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, regleringen av Londons finansväsen, den nya europeiska gemensamma diplomatkåren samt inte minst det fördjupade paneuropeiska polissamarbetet vilket ersätter de nuvarande mellanstatliga avtalen och kan få långtgående och i värsta fall djupt olyckliga konsekvenser även för den laglydige EU-undersåten. Den övertygade EU-skeptikern tappade dock redan tidigare allt förtroende för David Cameron i det ögonblick han bröt sitt vallöfte om att låta britterna folkomrösta om Lissabonfördraget.

EU-kommissionen har nyligen äskat en förstärkt EU-budget med ett påslag om ”blygsamma” 5.9% eller närmare 6 miljarder kronor att fördelas på medlemmarna. Sverige får naturligtvis mer än sin beskärda del att fogas till de 17,5  miljarder vi enligt regeringens budgetproposition 2011 bidrar med  nästa år, netto. Till skillnad från vår egen oförblommerade EU-kramare Fredrik Reinfeldt har Herr Cameron haft mage att efter ett möte med Europeiska rådet påstå sig ha fått ”garantier” för att budgetpåslaget skulle inskränka sig till 2.9%, vilket naturligtvis är illa nog. Problemet med ”konservative” Camerons skryt på hemmaplan oaktat de mycket smärtsamma nedskärningar som knappt har inletts för att sanera de brittiska statsfinanserna i kölvattnet av ett långvarigt vanstyre av Labour och den finansiella krisen är att ”garantin” inte är värd ett jota. Beslutet i Europeiska rådet tas nämligen med kvalificerad majoritet och därefter skall det utpräglat federalistiska (i odets sämsta bemärkelse) Europaparlamentet med sina utökade befogenheter sätta sin prägel på dokumentet. Nästa steg är att budgetförslaget går till en s.k. medlingskommission.Resultatet av denna process torde bli att påslaget kommer att ligga betydligt närmare 6% än 2.9%.

David Camerons bedrägliga beteende inför sina egna väljare och det brittiska folket är ett återkommande fenomen och kan snarast betecknas som ett politiskt karaktärsdrag. Det Europeiska rådets president Herman Von Rumpuy har följaktligen med rätta betraktat Camerons skryt som en åsikt, inte ett beslut. Fortsättning i denna motbjudande cirkus lär följa, låt oss dock inte låta bli att återkommande påminna allas vår ”ursvenskt är bara barbariet” Reinfeldt om det fullständigt bisarra svenska budgetbidraget om 30,6 miljarder kronor brutto varav nettoavgiften utgör 17,5 miljarder! De pengarna kunde användas till angelägnare ändamål, om jag uttrycker mig försiktigt.

Annonser