Archive for the ‘Företagande och entreprenörsskap’ category

Önsketänkande om nystartszoner

juni 23, 2011

Följande debattreplik publicerades sent omsider i BT. Tacksam över att få delta i det offentliga samtalet men kontinuiteten i debatten blir lidande med så pass långa mellanrum. Orginalrubriken är identisk med bloggrubriken. Den pågående debatten om frizoner är för övrigt delvis en repris på debatten i mitten av 90-talet då konceptet introducerades i Sverige för första gången, då av Thomas Gur om jag inte missminner mig.

Nystartszoner snedvrider konkurrensen

Regeringen är milt sagt desperat i sina försök att åtgärda det växande utanförskapet genom att utreda s.k.nystartzoner. Tanken är att ekonomiska frizoner skall locka företag till utanförskapsområden. Denna idé får nu uppbackning av diverse moderata företrädare, främst i städer där problematiken är som värst.

Borås sällar nu sig till skaran genom ett debattinlägg av riksdagsledamoten Johnny Munkhammar (M) och kommunstyrelsens förste vice ordförande Anette Carlsson i BT den 12/6. Inledningsvis vill jag passa på att ifrågasätta lite grann av skrytet kring att utanförskapet i Sverige nu skulle ha nått sina lägsta nivåer sedan början på 1990-talet. Sysselsättningstoppen inträffade år 1990 då 4,485 milj. människor i åldern 16-64 år var sysselsatta enligt SCB. Förra året var motsvarande siffra 4,429 milj. Enligt SCB:s senaste AKU-undersökning som redovisar situationen i april 2011 är nu 4,475 milj. människor i denna åldersgrupp sysselsatta. Då vi sedan år 2001 anpassat oss till gällande EU-regler som numera omfattar ålderskategorin 15-74 år (!) kan alliansföreträdare slå sig för bröstet då siffran för april 2011 nått ”all time high” med 4,601 milj. sysselsatta. Representanter för alliansen använder sig här likt socialdemokraterna vad gäller barnfattigdomen av en lite ohederlig sifferexercis. Problemet synliggörs då vi kan fastslå att sysselsättningsgraden i år befinner sig på en väsentligt lägre nivå jämfört med år 1990 vilket naturligtvis främst har med det faktum att göra att Sveriges befolkning, inte minst på grund av den förda massinvandringspolitiken ökat med ca 850000 människor sedan år 1990. Att i detta läge, med en någorlunda vettig definition av begreppet hävda att utanförskapet minskat är inte rimligt de vikande arbetslöshetssiffrorna till trots. Tilläggas kan att över 2 miljoner människor av drygt 7 miljoner i denna kategori inte tillhör arbetskraften!

Nu till nystartszonerna. Institutionell konkurrens i olika former mellan självständiga nationalstater är en sak, att tillämpa institutionell konkurrens inom landet mellan eller inom enskilda städer är något helt annat. Målet för alliansregeringen är naturligtvis att småningom göra hela landet till en nystartszon eller internationell frizon, exemplen på frizoner är ju otaliga som de moderata debattörerna så riktigt påpekar. Men vill vi i Sverige ha det som i Kina, Mexiko samt alla mer eller mindre fattiga utvecklingsländer? Exemplen från västvärlden på lyckade nystartszoner är mer undantag än regel. Frankrike är om man skall tro Dagens Samhälle snarast ett fiasko och i New Jersey har de 32 så kallade Urban Enterprise zonerna utsatts för våldsam kritik av de av delstaten anlitade fristående granskarna. Nystartzonerna snedvrider konkurrensen, innebär stora gränsdragningsproblem ,diskriminerar både företag och människor, skapar en ny och kostsam offentlig byråkrati samt uppmuntrar i vissa fall till rena bedrägerier. Vi Sverigedemokrater avvisar denna typ av experiment då det mesta tyder på att det hela slutar i ännu ett integrationspolitiskt misslyckande. Sänkta företagskostnader genom mer generella åtgärder, förenklade och färre regler, ett utbildningsväsende i internationell toppklass över hela linjen samt inte minst en kraftig begränsning av svår- eller icke anställningsbara invandrare vore en alltigenom mer realistisk och önskvärd politisk målsättning att sträva efter.

Krister Maconi (SD) Kommunstyrelseledamot Borås

Annonser

Ett attraktivt företagsklimat i Borås

augusti 20, 2010

Imorgon publiceras förhoppningsvis en liten sammanfattning av SD-Borås valmanifest i lokaltidningen.  Mitt bidrag, förutom några smärre korrigeringar blev punkt 6 nedan, ett ytterst angeläget område som givet de rätta förutsättningarna garanterar en fortsatt offentlig välfärdsproduktion.

Ett attraktivt företagsklimat

Sverigedemokraterna i Borås vill skapa goda förutsättningar för företagande och
entreprenörskap i kommunen. En väl fungerande infrastruktur och attraktiva
markområden är av avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar och positiv
utveckling för näringslivet i Borås men omnejd. Traditionellt viktiga områden som
handel och logistik har en fortsatt utvecklingspotential i Borås. Även verksamheter
inom design, produktutveckling och miljöteknik får allt större betydelse. Högskolan
har en allt viktigare roll att spela som samarbetspartner till näringslivet.

Detta vill vi göra:

Öka samordningen och planeringen mellan organisationer i regionen som har
stöd till småföretag som en viktig del av sin verksamhet.

En renodling av alla de projekt och initiativ som förekommer vore önskvärt ur effektivitetssynpunkt och till gagn för företagen.

Den offentliga upphandlingsprocessen inom kommunen skall skötas enligt både lagens anda och dess bokstav.

Verka på olika sätt för ett attraktivare företagsklimat genom god kommunal
service och en rimlig kommunalskatt som kan locka konkurrenskraftiga företag
till Borås.