Civilförsvarsförbundet kan bättre

Publicerat oktober 20, 2015 av kristermaconi
Kategorier: Uncategorized

Gjorde mig besväret att svara på ett debattinlägg av Civilförsvarsförbundet då innehållet innehöll sakfel samt var mer än lovligt färgat av en inställsam politisk korrekthet. Förbundet skulle nog vinna på ett sakligare tonläge. Debattsvaret publicerades idag den 20/10.

Svar till Sven Lindgren, BT 13/10.

Invandringen ingen samhällsekonomisk vinst

Civilförsvarsförbundets förbundsordförande, Sven Lindgren, väljer i en debattartikel med rubriken ”Varje människa är en resurs” att se på den rådande flyktinginvandringen som en positiv möjlighet för Sverige, ja rentav en samhällsekonomisk vinstlott. Jag väljer av utrymmesskäl att inte problematisera Lindgrens inledande rader kring internationell rätt, våra egna lagar, människovärdet och vår moral, även om det känns frestande. Lindgren för dock i övrigt fram ett antal uppseendeväckande och högst dubiösa påståenden som jag gärna vill bemöta.”I Libanon finns inga flyktingläger” (!). ”Barnen går i skolan och de vuxna integreras”, och varje människa ses som en resurs, sägs det. Man häpnar över att Lindgren målar upp ett sådant solskensscenario i ett land med enorma sociala och politiska utmaningar. Human Rights Watch (HRW) påvisar tvärtemot i sin World Report 2015: Lebanon: ”Syrian refugees in Lebanon topped 1,143,000 in November and suffered from increasing abuses including locally-imposed curfews, evictions, and violence by non-state actors with little reaction from Lebanese authorities.”

Enligt FN-organet UNRWA finns inte mindre än 12 officiellt erkända flyktingläger i Libanon, dessa befolkas dock främst av palestinier. Men även förekomsten av syriska flyktingläger i Libanon är väl dokumenterad, senast för övrigt av UNICEF-ambassadören Tara Moss. I september besökte även David Cameron några av dessa läger.

Lindgren dristar sig även att kritisera Finland för att ”ha glömt” mottagandet av de finska krigsbarnen. Utan att förringa de svenska fosterfamiljernas insatser sammanfattade Arne Lapidus nyligen historikernas syn på saken: ”Många historiker anser att evakueringen inte var nödvändig av säkerhetsskäl utan att barnen utnyttjades i det storpolitiska spelet. Den ska ha varit ett sätt att slå vakt om förbindelserna mellan Sverige och Finland – ett svenskt försök att gottgöra att man inte grep in med vapen på det finska broderfolkets sida mot den övermäktige sovjetiske fienden.” (Expressen 21/9 2015).

Det finns även skäl att ifrågasätta påståendet om att en tredjedel av syrierna är högutbildade och att det innebär en ”ren vinst för Sverige”. För att nå upp till dessa höga siffror måste man även inkludera diverse yrkesutbildningar etcetera. Dessa utbildningar är ofta inte längre än två år, i vissa fall endast några månader. Enligt SCB hade endast 10 procent av syrierna en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre. 22 procent kortare än tre år, 17 procent har en gymnasial utbildning samt 39 procent endast en förgymnasial utbildning.

Avslutningsvis kan noteras att de syriska flyktingarna inte utgör någon majoritet av de asylsökande. Den relativt höga utbildningsnivån bland vissa invandrar- och flyktinggrupper förmår inte väga upp nackdelen av att en stor andel endast har en förgymnasial utbildning, eller kanske helt saknar utbildning.

Ren vinst för Sverige? Tyvärr tyder det mesta på att den nuvarande nettoinvandringen till Sverige, i likhet med föregående decenniers, inte innebär någon samhällsekonomisk vinst. En mer sannolik utveckling är snarast att pressen på den svenska välfärdsstaten nu antagit sådana proportioner att begreppet välfärdsstat riskerar att bli meningslöst.

Annonser

Nya nymoderata valser om invandring- och integration

Publicerat juni 28, 2015 av kristermaconi
Kategorier: Uncategorized

Här följer ett hastigt påkommet och kort blogginlägg med anledning av att jag nyss uppmärksammade ett kort facebookinlägg av Tino Sanandaji, en av Sveriges idag kunnigaste, och inte minst modigaste debattörer när det gäller invandrings- och integrationspolitik. Påståendet om Sverige som ett av världens fattigaste länder innan andra världskriget är ett för mig nytt och ett i allt väsentligt felaktigt och falskt påstående. Det är tyvärr också symptomatiskt att slarv, halvsanningar och rena lögner sedan länge grasserat just inom det här politikområdet. Ändamålet helgar medlen, journalistiska principer åsidosätts och den akademiska forskningen i Sverige lider av betydande brister.
tino-sanandaji-226x300
Här redovisar Tino Sanadajis fakta i sakfrågan :

Ur Nya Moderaternas integrationsrapport: ”Moderaterna kommer aldrig att förespråka stängda gränser eller mindre öppenhet. Före andra världskriget var Sverige ett av världens fattigaste länder och mycket av vårt ekonomiska välstånd är byggt av och tillsammans med människor från andra
delar av världen.”

1938 var Sverige världens nionde rikaste land av de ca 60 för vilket det finns estimat. BNP per capita var något högre än till och med snittet i Västeuropa, Sverige var knappast ”ett av världens fattigaste länder”. Före andra världskriget var invandrares befolkningsandel enligt SCB ungefär en procent. Sverige industrialiserades i en period med mycket lite invandring och var redan ett av världens rikaste länder innan invandringen tog fart.

Liten ideologisk kompass till Sannfinländarna

Publicerat maj 7, 2015 av kristermaconi
Kategorier: Sannfinländarna

Idag inleddes regeringsförhandlingar i Finland under ledning av blivande statsministern och centerledaren Juha Sipilä. Förutom Centerpartiet (KESK) utgörs övriga partier i förhandlingarna av Sannfinländarna (PS) och de finländska moderaterna, Kokoomus (KOK). Tilläggas kan att moderaterna i Finland formellt heter det Nationella Samlingspartiet.

Då okunskapen i Sverige bland både journalister och allmänhet är betydande beträffande Sannfinländarna gör jag här en översättning från nordens största morgontidning Helsingin Sanomat och dess valkompass inför det nyligen genomförda riksdagsvalet. I Riksdagsvalet erhöll (KESK) 49 mandat (PS) 38 och (Kok) 37 mandat. Dessa partier erhåller således en stabil majoritet, 124 mandat av riksdagens totalt 200 mandat. Den ideologiska kompassen ger även insyn i de övriga partiernas ståndpunkter och visar därmed även på skillnader och likheter i de blivande regeringspartiernas syn i viktiga politiska frågor.

Så här löd frågorna och så här svarade riksdagsledamöterna  i valkompassen (fritt översatt).

1. Finlands skuldsättning måste minska, även om det innebär nedskärningar i välfärdstjänster och förmåner.

KOK+KESK+PS 96%  KOK 100%  KESK93%  PS 94%

2. Höginkomsttagarnas inkomstbeskattning bör skärpas.

KOK+KESK+PS 55%  KOK 0%  KESK 65%  PS 66%

3. Finland behöver mer kärnkraft.

KOK+KESK+PS 58% KOK 84%  KESK 37%  PS 57%

4. Finland bör avstå från användningen av stenkol, torv och naturgas t.o.m. 2025.

KOK+KESK+PS 32%  KOK 32%  KESK 37%  PS26%

5. Finlands offentliga sektor är för stor och det finns anledning att minska den.

KOK+KESK+PS 89%  KOK 92%  KESK 81%  PS 94%

6. De obligatoriska studierna i svenska bör upphöra.

KOK+KESK+PS 64%  KOK 54%  KESK 44%  PS 100%

7. Kraven på att ta emot ett erbjudet jobb bör skärpas.

KOK+KESK+PS 77%  KOK 89%  KESK 84%  PS 54%

8. Om personen innehar en förmögenhet, bör denna användas för att bekosta vårdtjänster under ålderdomen.

KOK+KESK+PS 43%  KOK 27%  KESK 47%  PS 57%

9. Restauranger med alkoholtillstånd bör ha friare öppettider.

KOK+KESK+PS 64%  KOK 86%  KESK 495  PS 60%

10. Antalet kommuner bör minskas kraftigt, om nödvändigt med tvång.

KOK+KESK+PS 16%  KOK 41%  KESK 2%  PS 6%

11. Företagen borde kunna betala lägre löner än vad kollektivavtalen stipulerar.

KOK+KESK+PS 39%  KOK 68%  KESK 28%  PS 23%

12. Hela Finland bör vara bebott och staten bekosta detta med skattemedel.

KOK+KESK+PS 77%  KOK 51%  KESK 95%  PS 83%

13. I samband med SOTE-reformen (social-och hälsovårdsreform) borde privata hälsovårdstjänster

jämställas med offentliga.

KOK+KESK+PS 65%  KOK 100%  KESK 58%  PS 37%

14. Kommunerna borde själva få tillhandahålla social-och hälsovårdstjänster, och SOTE-reformen

får inte begränsa deras möjligheter till detta i allt för hög utsträckning.

KOK+KESK+PS 63%  KOK 46%  KESK 56%  PS 91%

15. Taxi borde få konkurrera fritt om kunderna utan att staten reglerar priser eller antalet taxitillstånd.

KOK+KESK+PS 26%  KOK 41%  KESK 12%  PS 29%

16. EU-medlemskapet innebär fler fördelar än nackdelar för Finland.

KOK+KESK+PS 67% KOK 100%  KESK 91%  PS 3%

17. Regeringen beslöt att Finland ställer sig utanför uppgörelsen om en transaktionsskatt som ingåtts

av en grupp EU-länder. Borde Finland ansluta sig till denna överenskommelse.

KOK+KESK+PS 11%  KOK 3%  KESK 19%  PS 11%

18. Finland borde under denna mandatperiod börja förbereda sig för en anslutning till Nato.

KOK+KESK+PS 31%  KOK 95%  KESK 2%  PS 0%

19. Försvarsmakten behöver en förstärkt budget.

KOK+KESK+PS 99%  KOK 97%  KESK 99%  PS 100%

20. Det görs nu en ”behovsprövning” av invandrade utanför EU- och EES-området, detta bör

man stå fast vid och ej underlätta arbetskraftsinvandringen.

KOK+KESK+PS 50%  KOK 24%  KESK 40%  PS 91%

21. Homo-och lesbiska par bör ha samma rättigheter som heteropar vad gäller äktenskap och adoptioner.

KOK+KESK+PS 42%  KOK 73%  KESK 40%  PS 11%

22. Om staten erbjuder ett asylcenter i min hemkommun måste detta erbjudande godkännas.

KOK+KESK+PS 42%  KOK 57%  KESK 53%  PS 11%

23. Eleverna i skolan bemöts alltför kravlöst. Ökad disciplin skulle göra skolorna bättre.

KOK+KESK+PS 63%  KOK 65%  KESK 51%  PS 77%

24. Traditionella värderingar såsom hem, religion och fosterland utgör en go värdegrund för politiken.

KOK+KESK+PS 94%  KOK 92%  KESK 93%  PS 97%

25. Offentliga tjänster borde läggas ut på entreprenad i högre utsträckning för att tillhandahållas av privata företag.

KOK+KESK+PS 61%  KOK 100%  KESK 47%  PS 37%

26. Om det uppstår en situation där det blir nödvändigt att både skära i offentliga tjänster och sociala förmåner

eller höja skatten, är skattehöjningar ett bättre alternativ.

KOK+KESK+PS 19%  KOK 0%  KESK 28%  PS 26%

27. Vi måste acceptera stora inkomstskillnader för att människors begåvning och flit skall kunna belönas.

KOK+KESK+PS 52%  KOK+KESK+PS 52%  KOK 81%  KESK 35%  PS 43%

28. Nuvarande tjänster och sociala förmåner är på lång sikt allt för betungande för den offentliga ekonomin.

KOK+KESK+PS 70%  KOK 81%  KESK 56%  PS 77%

29. Ekonomisk tillväxt och skapande av fler jobb är viktigare än miljöhänsyn då dessa står i ett motsatsförhållande.

KOK+KESK+PS 46%  KOK 41%  KESK 37%  PS 63%

30. I all beslutsfattning borde man bedöma den miljömässiga påverkan och vid behov avstå från miljöskadliga projekt.

KOK+KESK+PS 69%  KOK 84%  KESK 72%  PS 49%

Kommenterar ej resultaten närmare då dessa talar för sig själv förutom att det står klart att partiernas riksdagsledamöter redovisarbetydande åsiktsskillnader i ett antal frågor. Hur detta påverkar det kommande regeringssamarbete återstår att se.

En svensk-finsk försvarsallians?

Publicerat februari 20, 2015 av kristermaconi
Kategorier: Säkerhets- och försvarspolitik

Sverige och Finland är för närvarande inne i en positiv process mot ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete. Den ryska upprustningen och aggressionen samt det allvarligt försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa och vårt närområde har även lett till en förnyad debatt om fördelar respektive nackdelar med ett Nato-medlemskap i både Sverige och Finland.

Sverigedemokraterna utesluter helt ett svenskt Nato-medlemskap. Skälen är främst ideologiska. Partiet förespråkar däremot en försvarsallians mellan våra bägge länder. Tunga företrädare för det försvars- och säkerhetspolitiska etablissemanget i Sverige  avvisar denna ståndpunkt som orealistisk, och förespråkar i stället ett fördjupat nordiskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete inom ramen för ett gemensamt Nato-medlemskap. Det är en ståndpunkt som jag till fullo delar.

Den finländska riksdagens försvarsutskott, under ledning av dess ordf. Jussi Niinistö (Sannfinländarna) har idag besökt republikens president Sauli Niinistö för en genomgång av situationen i Ukraina, och den under veckan publicerade rapporten om det fördjupade försvarspolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige.

I en intervju med finska Yle säger försvarsutskottets ordf. Jussi Niinistö att det knappast finns några större åsiktsskillnader i Finland beträffande samarbetet. Vidare påpekar Niinistö att vi alla är synnerligen intresserade av hur långt detta samarbete kan nå. Det kommer att kräva lagändringar och det finns all anledning att nästa regering tar itu med detta arbete.

En annan fråga är hur långt Sverige är berett att gå, men det får tiden utvisa. Förtroendet ökar, och samarbetet fördjupas steg för steg, men i Finland är andan god och det råder en långt gående samstämmighet i frågan säger Niinistö.

Frågan om en eventuell försvarsallians med Sverige diskuterades ej överhuvudtaget med presidenten. En eventuell försvarsallians mellan Finland och Sverige ligger så långt i framtiden att detta tog vi inte alls upp till diskussion, förtydligar Jussi Niinistö

Det finländska försvarsutskottet träffar i allmänhet presidenten vid två tillfällen per år.

Xi Jinping eller farbror Xi

Publicerat september 28, 2014 av kristermaconi
Kategorier: Kina

Några rader om Kina och dess högste ledare president Xi Jinping. The Economist (20/9) har en intressant artikel kring en groende, eller rentav ganska långt gången personkult kring Xi. Sedan Deng Xiaoping kom till makten 1978 har det kollektiva ledarskapet betonats i Kinas högsta ledning.

66

Xi har brutit mönstret och uppträder snarast som en västerländsk politiker i förhållande till medierna. Fram träder en bild av en man av folket, även fru Peng Liyuan har fått träda fram i rampljuset, hon återfanns bl.a på Vanity Fair´s lista över de mest välklädda kvinnorna i världen. Ett helt team av mediefolk sköter presidentens image som kan sammanfattas ungefär så här, ”en man av folket, men också en visionär statsman”.

Öppenheten mot medierna gäller naturligtvis enbart den offentliga bilden, där de statskontrollerade medierna inte är sena att spela med. Xi har sänt ut ett klart och tydligt budskap till befolkningen, Kina är inte längre styrt av ett ansiktslöst parti, det är styrt av en och endast en man. Denne man har t.o.m fått ett smeknamn, Xi Dada eller farbror Xi.

Nedmonteringen av det kollektiva ledarskapet innebär i praktiken en grundläggande och djuplodande förändring i hur Kina styrs. Bakom den förändrade och förhållandevis glättiga mediebilden har Xi stärkt sin ställning över eliten genom ett antal betydelsefulla åtgärder. Politbyråns innersta krets har skurits ned från nio till sju personer. Det finns inte längre någon inom politbyrån som är exklusivt ansvarig för den inre säkerheten. Xi har även tagit kommandot över ett antal tunga kommitteér. Han ser personligen till översynen av, och reformer inom krigsmakt, cybersäkerhet och finansväsende, men även övergripande regeringsreformer, för att nämna några av de viktigaste institutionerna.

Den skenbara öppenheten mot medierna har som sagt på intet sätt påverkat hemlighetsmakeriet kring partiet och dess elit. President Xi har sedan han tog över som ledare inte givit en enda presskonferens om inrikespolitiken, inte gett en endaste intervju, och slagit till hårt mot all inre opposition. Greppet om internet är ”tightare” än någonsin.

För min del noterar jag att den stora frågan om den kommunistiska enpartistaten på sikt kan förenas med en ekonomisk utvecklingsnivå av hög internationell klass, måste besvaras med ett otvetydigt nej. Kina kommer fortfarande att ha en kraftig men sakta vikande tillväxt under överskådlig framtid, men kommer inte att kunna mäta sig med mer ekonomiskt framgångsrika länder, detta givetvis i ett BNP/GDP per capita perspektiv.

KInas GDP per capita korrigerad för köpkraft är enligt IMF (2013) 9894 US-dollar, enligt Världsbanken (2011-2013) 11904 och enligt CIA 9800 US-dollar, vilket resulterar i platserna 93 och 84 respektive 97 på rankinglistorna för år 2013.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

”Sjuhäradsmoderaterna står starka”

Publicerat september 15, 2014 av kristermaconi
Kategorier: Media, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Unge entusiastiske ledarskribenten David Lindén på Borås Tidning har ägnat en del av de senaste dagarna till att i valets slutspurt snickra ihop några mer än lovligt menlösa och starkt partipolitiskt färgade ledarstick.

I sitt senaste ”alster” med titeln ”Sjuhäradsmoderaternas står starka” berättar vår moderate ledarskribent om en försiktigt positiv stämning på M-valvakan i Borås och avslutar med att ”Moderaterna i Sjuhärad har gjort en bra valrörelse”

Nyhetsredaktionen på BT valde däremot att karakterisera den moderata stämningen med följande rubrik och ord:
TV: Deppigt hos Moderaterna
Det var inga glada miner hos Moderaterna Borås under valvakan.

Passar därför på att här mot bakgrund av ovanstående redovisa valresultaten för Moderaterna i Sjuhäradskommunerna:

2010 2014

Bollebygd 35,4 23,1
Borås 26,8 21,8
Mark 18,7 15,9
Svenljunga 20,3 15,2
Tranemo 18,9 14,2
Ulricehamn 21,4 19,6
Vårgårda 21,1 16,7

Efter att ha tagit del av dessa siffror undrar man hur det skulle sett ut om Moderaterna hade gjort ett ”dåligt val” med Lindéns måttstock.

Det hör visserligen till vanligheterna att man håller god min i elakt spel under Kommunstyrelsens sittningar. Under ett kort eftersnack idag blev jag nog ändå lite överraskad över ljusblå nymoderata oppositionsrådet Anette Carlssons lätt bekymmerslösa attityd kring valresultatet i Borås. Har moderaterna verkligen inte insett vilken knivig situation man befinner sig i, både nationellt och lokalt, eller befinner sig partiets företrädare fortfarande i ett chocktillstånd?

Sverigedemokraterna ökade kraftigt till 11,4% i Borås vilket resulterade i 9 mandat samt den eftersträvade vågmästarpositionen. Partiet har dock endast 12 kandidater kvar på listan, efter att det avslöjats att en av Boråskandidaterna var en anonym s.k.”internetkrigare”. Man har alltså i dagsläget inte tillräckligt med ersättare, men det tveklöst största problemet är nog att det så gott som helt saknas politisk erfarenhet bland de nyvalda fullmäktigeledamöterna.

Det blir en tuff utmaning för dessa herrar, ja hela listan består tyvärr av män.
Jag hyser nog inga större förhoppningar om att man klarar av att leverera den seriösa politik väljarna har rätt att förvänta sig. Men osvuret är bäst.

Turkarna, världens frommaste folk

Publicerat september 4, 2014 av kristermaconi
Kategorier: Turkiet

index turkisk flagga

Burak Bekdil i turkiska dagstidningen Hurriyet skriver underhållande om det turkiska Direktoratet för religiösa affärer (Diyanet), och inte minst turkarnas respekt, rädsla och hyckleri inför myndighetens opinionsundersökningar. Diyanets gigantiska budget motsvarar ett dussintal (!) andra departements sammanlagda årsbudgetar.

I en nyligen publicerad undersökning som omfattade inte mindre än 21632 turkar raljerar Bekdil friskt över respondenternas svar. 87,5% av de svarande ansåg sig vara fromma eller mycket fromma muslimer. 87,1 % uppfostrade sina barn med lyhördhet och respekt för islamska värderingar. President Erdogan hade varit stolt!

Det var också skönt att höra att 78% av turkarna aldrig ljuger enligt Diyanet. Vilket ju förklarar varför turkar nästan aldrig ljuger. 42% av turkarna ansåg sig kunna läsa koranen på arabiska. Med tanke på hur få turkar som överhuvudtaget talar ett främmande språk är det mäkta imponerande. Emellertid anser turkarna att det finns en synd som är än värre än att ljuga. Det är att dricka alkohol, vilket hela 87,6% av turkarna bestämt anser.

Hela 70% av turkarna anser att det viktigaste kriteriet när man väljer partner är religiositet. Journalisten konstaterar att det kanske förklarar de snabbt ökande skilsmässorna. 60% hävdar att kvinnor och män sitter separerade från varandra när man besöker familj och vänner. Störst muntration hos skribenten väcker undersökningen där nära 3/4 delar av turkarna tycker att bryta mot trafikreglerna utgör en av två mest oförlåtliga synder inom islam. Det här utgör synnerligen goda nyheter anser vår käre artikelförfattare, men är samtidigt alarmerande då trafikbrotten och trafikolyckorna befinner sig på en rekordhög nivå. Nationen måste rimligtvis vara invaderad av miljontals och åter miljontals otrogna!

Turkiets officiella spelmarknader har aldrig omsatt så mycket pengar, ändå säger sig 82,5 % av turkarna aldrig syssla med någon form av vadslagning, spel eller lotteri!

Burak Bekdil avslutar artikeln med följande konstaterande. Turkarna är fromma muslimer som inte blandar män och kvinnor vid familjesammankomster, dom kan läsa koranen på arabiska, väljer sin partner på basis av dennes religiositet, dom dricker inte alkohol, bryter inte mot trafikreglerna, spelar inte och sysslar inte med vadslagning. Och viktigast av allt, turkarna ljuger inte!

http://www.hurriyetdailynews.com/the-holy-pollster.aspx?pageID=449&nID=71304&NewsCatID=398